VRTSE VAROVANJA

 

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH


Skladno z Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Ur. l. RS, št. 22 / 2010) zajema:


1. izdelava ocene tveganja in načrta varovanja (dokumenti varovanja)


2. obvestilo o izdelavi načrta varovanja, s katerim mora zavezanec obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve


3. fizično varovanje prireditev z varnostniki, ki:

 

  • skrbijo za red in javni red na območju lokala;
  • preprečijo dostop osebi, ki bi želela na območje lokala prinesti nevarne predmete oz. nevarne snovi (orožje, eksploziv, pirotehnične izdelke);
  • na območje lokala preprečijo dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v takšnem stanju kršila red;
  • ugotavljajo prisotnost sumljivih oseb na varovanem območju ali v neposredni bližini;
  • ugotavljajo prisotnost sumljivih ali zapuščenih predmetov na varovanem območju;
  • ugotavljajo stanje na varnostno pomembnih točkah (prehodi, dostopi, sanitarije, območje na terasi pred gostinskim lokalom, idr.);
  • ugotavljajo druge okoliščine iz katerih je mogoče sklepati, da je objekt ali varnostna situacija ogrožena;
  • zagotavljajo izvajanje javno objavljenega reda na varovanem območju, kot ga skladno z veljavnimi predpisi naročnik.

 

 

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH