VRSTE VAROVANJA

 

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

 

Fizično varovanje in receptorska služba v gospodarskih, trgovinskih ali poslovnih objektih:


Zasebno varnostna služba deluje preventivno in ima predvsem nalogo odkrivati in opozarjati, da se odpravijo vsi vzroki, pogoji in okoliščine, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja.


Varnostniki so dolžni v skladu z ukrepi in dolžnostmi iz Zakona o zasebnem varovanju takoj neposredno ukrepati, da se zagotovi varnost oseb in varovanje premoženja na varovanem območju.

 

Za vsak posamezen objekt in območje, ki ga varujemo izdelamo varnostni načrt, ki zajema:

 

 • opis varovanega območja, objekta, ljudi in premoženja;
 • načrt ali skica varovanega objekta in območja;
 • opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja objekta in območja;
 • organizacija službe varovanja;
 • načrt za uporabo zvez;
 • ukrepi in postopki službe varovanja;
 • ukrepi in postopki službe varovanja ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju, krizi in vojni;
 • načrtovani ukrepi za preverjanje vseh postopkov in ukrepov fizičnega in tehničnega varovanja;
 • opredeljeno tehnično varovanje po območjih;
 • sodelovanje s Policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.

 

Intervencijska služba za varovanje stanovanjskih hiš, zasebne posesti, gospodarskih, trgovinskih ali poslovnih objektov (vlom, požar):

Za vodenje in nadzor intervencijskih skupin varnostnikov ter za spremljanje stanja in sprejemanje alarmnih signalov z objektov, ki jih tehnično varujemo, skrbi stalni VNC, ki je lociran na sedežu družbe v Ljubljani in deluje skladno s predpisi neprekinjeno 24 ur dnevno.

Storitve VNC zajemajo:

 

 • sprejem alarmnih protipožarni in protivlomnih ter videonadzornih signalov,
 • obveščanje naročnikov,
 • analize dogodkov in drugo.


Storitve VNC zagotavljamo tudi drugim manjšim varnostnim službam v R Sloveniji. Trenutno je na center vezanih čez 4000 alarmnih in video nadzornih sistemov. Lahko sprejemamo tudi različne druge alarmne signale – npr.: zaznavanje temperaturnih padcev v hladilnicah pod dovoljeno mejo, dvig temperature v računalniških sobah, izpust plina, socialne alarme in podobno.

 

Intervencijsko varovanje zajema:

 

 • vsakodnevni neprekinjen 24 urni sprejem signala alarma na VNC;
 • stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijskih skupin ob sprožitvi alarma;
 • neprekinjeno 24 ur dnevno računalniško spremljanje stanja na varovanih objektih;
 • izdelavo varnostnih poročil in ugotovitev ob varnostnih dogodkih;
 • nepretrgano skrb za varnost objekta in ugodno varnostno situacijo na objektu;
 • usposobitev oseb, ki bodo upravljale z alarmnim sistemom na objektu naročnika.


Intervencijske skupine so profesionalne in usposobljene za hitro intervencijo in urejanje varnostne situacije na objektu, kjer je sprožen alarmni signal in je potrebna intervencija. Varnostniki so usposobljeni za gašenje požarov in naša operativna vozila pa so opremljena s predpisanim kompletom za gašenje.

Obhodna varnostna služba:

 

Ena najpomembnejših metod dela varnostnika je varnostni obhod varovanega območja. Obhod je poleg pregledovanja objektov namenjen tudi občasni prisotnosti varnostnika na določenih mestih, ki so varnostno bolj ogrožena (možen dostop v območje, skladišča, nevarne snovi, računalniški centri, razvoj, konstrukcija, pisarne uprave, blagajna...) in je možnost storitve kaznivih dejanj večja - kriminogene cone.


Zunanji pregled zajema opazovanje in pregledovanje možnih dostopov in vstopov v objekt, poškodb in drugih sprememb na objektu, in sicer fizično s prijemanjem, potiskanjem, vlečenjem,... ograje, kljuk, zapahov, vrat, oken,...

Notranji pregled se opravlja na enak način kot zunanji pregled, vizualno in fizično, le da je varnostnik pozoren tudi na:

 

 • puščene dokumente na pisalnih mizah in zaklenjenost pisarniških omar in pisalnih miz,
 • puščene druge predmete, ki tam ne bi smeli biti (pripravljeni za odtujitev),
 • stanje grelnih teles (ne izključeni kuhalniki, električne peči,...),
 • stanje električne instalacije (ne ugasnjene luči,...),
 • vodovodne instalacije (odprte pipe, odtekanje vode,..),
 • na prostore, katerih zaposleni pred odhodom običajno ne pregledajo (dvigala, sanitarije, garderobe, kleti, podstrešja,...) in je možnost prisotnosti nepooblaščenih oseb ali izbruha požara,
 • prisotnost oseb, ki ne sodijo v objekt ali v posamezne prostore.


Pregled objekta opravimo natančno in sistematično. Izdelan imamo načrt obhodne službe z varnostno pomembnimi točkami posameznega objekta ter naloge varnostnika.

 

 

CERTIFIKAT O VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA